top of page

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających serwis oraz korzystających z usług oferowanych przez Salę Bankietową „Magnolia”. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

Właściciel serwisu i administrator danych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka prywatności jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.

Co jest głównym przedmiotem polityki prywatności?

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników usług świadczonych przez Salę Bankietową „Magnolia”.
 

Właściciel serwisu zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy RODO.
 

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu oraz oferowanych usług akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
 

Kto jest administratorem podawanych przeze mnie danych?

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym, jak będą wykorzystywane Państwa dane, właścicielem i operatorem serwisu internetowego jest "KOT-DOM" S.C. ADAM KOTYNIA, JANINA WIDERA z siedzibą w Ostrołęce 2C, 98-338 Sulmierzyce, NIP: 5080091561, REGON: 101853530.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie poprzez email: tomasz.kotynia@wp.pl.

W jaki sposób pozyskiwane są moje dane osobowe?

Wszelkie dane osobowe otrzymane zostały od Państwa w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością, w szczególności poprzez wypełnienie formularza internetowego na stronie www.salamagnolia.pl wymagającego podania imienia, adresu email oraz opcjonalnie numeru telefonu. W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie dobrowolnie podane przez jego użytkowników.

Inne niż osobowe dane pochodzą poprzez ich automatyczne gromadzenie za pomocą plików „cookies”.

Czym są i w jaki sposób działają pliki „cookies”?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 

Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.
 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   

W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika serwisu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 

W jakim celu przetwarzane są moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania imprez okolicznościowych oraz udzielenia odpowiedzi na pytania i prośby dostarczane za pomocą formularza kontaktowego.
 

Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach.
 

Czy moje danę będą przykazywane do państw trzecich?

Informujemy, że nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych do państwa trzecich i organizacji międzynarodowych.
 

Kto może być odbiorcą moich danych osobowych?

Pana/Pani dane mogą być udostępniane jedynie w zakresie realizowanych usług pracownikom Sali Bankietowej „Magnolia”.
 

W wypadkach prawem przewidzianych Administrator może udostępniać część danych osobowych użytkowników serwisu osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw osób trzecich. W szczególności Administrator w przypadkach wymaganych prawem może udostępnić posiadane dane osobowe do odpowiedniej jednostki Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej.
 

Dane osobowe nie są sprzedawane ani wypożyczane innym podmiotom.
 

Czy muszę podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne a udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych podanie danych osobowych jest niezbędne. Jeżeli z jakiegoś powodu nie poda Pan/Pani wymaganych danych osobowych, umowa nie zostanie zawarta.
 

Przez jaki czas przechowywane będą podane przeze mnie dane?

Podane przez Państwa dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usługi, w szczególności do momentu daty realizacji organizowanej imprezy okolicznościowej, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wypełnienia celów statystycznych i archiwizacyjnych.
 

W innych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji celu. Natomiast po tym okresie, do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 

Jakie uprawnienia przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych osobowych?

Zgodnie z art. 15 - 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) - osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających  przetwarzaniu.

 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych  osobowych, które są nieprawidłowe.

 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO) - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie

  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

  1. kiedy dane są nieprawidłowe - na czas do ich poprawy,

  2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) - osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
   

W przypadku naruszenia powyższych uprawnień albo stwierdzenia przez użytkownika, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowiązującym prawem, użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

Czy polityka prywatności może ulec zmianom?

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony internetowej. Każdego klienta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej.
 

UWAGA!

W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

bottom of page